Handelsbetingelser

BRUGER, LICENS- OG ABONNEMENTSBETINGELSER FOR ADVOKURSER 


1    INDLEDNING


1.1    

Blueprint Learning ApS, CVR-nr. 36083751 (”Udbyder”) udbyder en tjeneste, som gør det muligt at tage online kurser rettet mod revisorers efter- og videreuddannelse, samt bogholdere, sekretærer og studerende. 

1.2    

Tjenesten markedsføres under navnet ADVOkurser (”ADVOkurser”) og er tilgængelig via internettet på domænet ADVOkurser.dk.

1.3    

Disse Bruger, licens- og abonnementsbetingelser (”Betingelser”), regulerer brugen af ADVOkurser. 

1.4    

Betingelserne accepteres af alle ved første login/oprettelse og er til enhver tid til-gængelige på ADVOkurser.dk i den seneste version. 

1.5    

Udbyder er berettiget til at optage Kunden på sin referenceliste og til at anvende Kunden som reference, herunder på sin hjemmeside, i nyhedsbreve og andet mar-kedsføringsmateriale, med loyal angivelse af Kundens navn og logo.  

 

2    ADGANGEN TIL ADVOKURSER 

2.1    

Adgang til ADVOkurser kræver et abonnement samt adgang til understøttede enhe-der. 

2.1.1    

Den, der får adgang til ADVOkurser, kaldes i disse betingelser ”Bruger/Brugeren”.

2.1.2    

Den, der står som betaler for adgangen til ADVOkurser, benævnes i disse betingelser ”Kunde/Kunden”, uanset om Kunden/Brugeren kun har adgang til en gratis version af ADVOkurser.

2.1.3    

Brugeren er altid en fysisk person. 

2.1.4  

Kunden kan være såvel en fysisk som juridisk person/offentlig organisation.  

2.2    

Enhver Bruger og Kunde skal acceptere disse vilkår, før ADVOkurser kan tages i brug. 

2.3  

ADVOkurser kan udbydes i såvel en gratis som en eller flere betalte versioner. 

2.4    

Hvilken version af ADVOkurser Brugerne har adgang til, afhænger af deres abonne-mentstype. 

2.5  

Al adgang til ADVOkurser sker via internettet ved anvendelse af Brugerens egen un-derstøttede enhed. Det er alene Brugerens ansvar at sikre sig, at Brugeren har den nødvendige internetadgang. 

2.6    

Det er også Brugerens ansvar at påse, at Brugeren har de nødvendige hjælpepro-grammer lovligt installeret på de understøttede enheder. 

2.7    

En Brugers adgang (logininformationer) er strengt personlig og må IKKE overdrages til eller anvendes af andre. 

2.8    

Konstaterer Udbyder, at en anden end Brugeren har anvendt Brugerens login infor-mationer, er Udbyder berettiget til, uden varsel, at spærre for Brugerens adgang til ADVOkurser. 

2.9    

Har Kunden købt et abonnement til ADVOkurser, som giver Kunden ret til at have et bestemt antal samtidige brugere, forestår Kunden selv oprettelse og nedlæggelse af brugerne. Kunden må oprette et ubegrænset antal brugere, men det maksimale antal samtidige brugere, som Kunden har købt abonnement til, må på intet tidspunkt over-skrides.  

2.10    

Adgangen til ADVOkurser kan ske døgnet rundt. Men Udbyders tilgængelighedsgaranti gælder kun for adgang på hverdage mellem 08.00 og 18.00. 

2.11    

Udbyder garanterer, at Udbyder vil tilstræbe, at ADVOkurser er tilgængelig alle hver-dage mellem 08.00 og 18.00. Ved tilgængelighed forstås, at ADVOkurser kan tilgås fra internettet, og at ADVOkursers funktionalitet i hovedsagen fungerer.  

2.12    

Udbyder garanterer, at der ikke, bortset fra helt uopsættelige opdaterings- og vedli-geholdelsesarbejder, vil blive foretaget service på ADVOkurser på hverdage mellem 08.00 og 18.00. 

2.13    

Udbyder hæfter ikke for nedetid, der er forårsaget af Udbyders leverandørs nedetid, uanset årsagen hertil. 

 

3    BRUGEN AF ADVOKURSER 

3.1    

Kunden/Brugeren har alene ret til at anvende ADVOkurser til internt brug, medmin-dre andet er aftalt med Udbyderen.  

3.2    

Ved internt brug forstås, at Brugeren kun må anvende sit login til at gennemføre kurser, herunder opnå eventuelle kursuspoint til sig selv.

3.3  

Brugen af ADVOkurser sker for Kundens risiko og på Kundens eget ansvar. 

3.4    

Kunden skal således påse, at Brugerne nøje udfører følgende foranstaltninger forud for, at et kursus tages: 

3.4.1    

En vurdering af om kurset er relevant for Brugeren, herunder om det er forsvarligt at tage kurset online. 

3.4.2    

Sikre sig, at Brugeren besidder de oplyste forudsætninger for at gennemføre kurset. 

3.4.3    

Påse at alene den Bruger, på hvis login kurset er gennemført, får godskrevet even-tuelle kursuspoint. 

3.4.4    

Det er Brugerens eget ansvar, at kurset rent faktisk er gennemført, herunder af Brugeren selv uden hjælp til de indbyggede tests.  

3.4.5    

Brugeren har adgang til en internetforbindelse og bruger den senest opdateret brow-ser, med undtagelse af Internet Explore, som ikke understøttes. 

3.4.6    

Hvis Kunden gør krav gældende mod Udbyder, skal Kunden kunne dokumentere, at kravene i 3.4 er opfyldt.  

3.5    

Kunden er opmærksom på, 

3.5.1    

at opnåelse af eventuelle kursuspoint kræver et betalt abonnement. 

3.5.2    

at abonnementet (Student) ikke indeholder beregning af kursuspoint ved gennemfø-relse af et kursus.

3.5.3    

at abonnement (Bogholder) ikke indeholder beregning af kursuspoint ved gennem-førsel af et kursus. 

3.5.4    

at abonnement (Premium) giver mulighed for at stille skriftlige spørgsmål til Undervi-seren, hvor Kunden vil modtage et skriftlig svar inden 30 hverdage. 

3.5.5    

At abonnement (Student) og abonnement (Bogholder) ikke giver mulighed for at stille skriftlige spørgsmål til Underviseren. 

 

4    VEDLIGEHOLD M.V. AF ADVOKURSER

4.1    

ADVOkurser indeholder de kurser, der til enhver tid fremgår af oversigten i ADVO-kurser.

4.2    

Udbyder garanterer ikke, at bestemte kurser er i eller senere bliver tilføjet til ADVO-kurser. 

4.3    

Udbyder kan med et varsel på 7 dage lukke et kursus. Hvis nogen er i gang med at gennemføre kurset, vil der blive givet en ekstra frist på 7 dage til de pågældende til at færdiggøre kurset.  

4.3.1    

Der gives normalt ikke noget varsel, hvis et kursus opdateres til en ny version. 

4.4    

Samtlige kurser i ADVOkurser er lavet af personer med relevant baggrund og med en betydelig erfaring inden for det pågældende fagområde. (”Underviseren”) 

4.4.1    

Underviseren har foretaget en række til- og fravalg ved produktionen af sit kursus, herunder som følge af onlineformatet, da dokumenter blev udformet, med det ho-vedformål at gøre kurset nemt at tage online.  

4.4.2    

Som følge af de gjorte til- og fravalg, vil det kunne forekomme, at et kursus ikke dækker et givet juridiske emne fuldt ud, hvorfor der bør suppleres med alternativ vi-den, hvis Brugeren ønsker at sætte sig ind i/bliver ajourført på et juridiske emne. 

4.5    

Udbyder forpligter sig til løbende at vedligeholde kurserne. 

4.6    

Udbyder og Underviseren bestræber sig på at foretage en forholdsvis hurtig opdate-ring af kurset, hvis udviklingen i lovgivningen/retspraksis/anden praksis påkræver det. 

4.7    

Det er dog Kundens ansvar at påse, at et kursus er blevet opdateret, så det følger med udviklingen i lovgivningen/retspraksis/anden praksis. 

4.8    

Udbyder forbeholder sig ret til, jf. punkt 4.3 at lukke for et kursus, hvis det måtte vise sig, at vedligeholdelsen er tidskrævende/byrdefuld for Udbyder. 

4.9  

Udbyder har pligt til løbende at vedligeholde ADVOkursers funktionalitet.

4.10  

Udbyder er alene forpligtet til at sikre, at ADVOkurser er bagud kompatible med de seneste op til 3 versioner af browser og styresystemer. 

4.11    

Udbyder opdaterer løbende ADVOkursers funktionalitet efter Udbyders eget skøn men med skønsom hensyntagen til Kundeønsker om ny/ændret funktionalitet. 

4.12    

Udbyder retter herunder løbende uhensigtsmæssigheder og fejl i ADVOkurser, som Udbyder bliver opmærksom på. Fejlrettelse sker i forbindelse med den løbende opda-tering.  

4.13    

Udbyder foretager løbende opdatering af ADVOkursers funktionalitet.

4.14    

Opdateringer af ADVOkurser, som Udbyder forventer væsentligt negativt vil påvirke brugeroplevelsen/brugerfunktionaliteten, skal dog af Udbyder varsles overfor Kunden med et varsel på mindst 1 måned. 

4.14.1    

Kan Kunden ikke acceptere opdateringen, kan Kunden bringe sit abonnement til op-hør med et varsel på 14 dage, inden opdateringen træder i kraft. 

4.15    

Udbyder foretager normalt ikke opdateringen af ADVOkurser på hverdage mellem 08.00 og 18.00, jf. 2.12. 

4.15.1    

Dette glæder dog ikke opdateringen, der foretages af tvingende sikkerhedshensyn. 

4.16    

Integrationer til ADVOkurser udbydes af Udbyder som en service til Kunden. 

4.17    

Udbyder kan frit fjerne integrationer til ADVOkurser, medmindre integrationen er omfattet af særskilte abonnementer. I så fald sker ophør af en integration med et varsel, som anført i 4.16.  

4.18    

Det er Kundens egen forpligtelse at anskaffe sig de nødvendige abonnementer, li-censer m.v. for at gøre brug af de integrationer, ADVOkurser stiller til rådighed. 

4.19  

 ADVOkurser påtager sig ikke noget ansvar for anvendeligheden af integrationerne, da dette afhænger af den udbyder, der integreres til. 

 

5    SIKKERHED 

5.1    

ADVOkurser er bygget efter kendte sikkerhedsstandarder. Kunden kan finde flere in-formationer om ADVOkurser.dk’s sikkerhed her, herunder oplysninger om sikker-hedsniveauet hos ADVOkursers leverandører.  

5.2  

 ADVOkurser anvender kun leverandører, som leverer et højt sikkerhedsniveau. 

5.3    

Udbyder foretager løbende scanning af ADVOkurser med anerkendte værktøjer, bl.a. for at sikre kursusfilerne mod malware. Dette fritager ikke Kunden for selv at fore-tage de for kunden relevante skanninger, inden eventuel kursusdokumentation im-porteres ind i Kundens eller Kundens kundes It-miljø. 

5.4    

Hvis Udbyder tilbyder forskellige sikkerhedsniveauer/funktionalitet, er det op til Kun-den at vælge det sikkerhedsniveau, som passer bedst til Kundens forhold. 

5.5    

Kunden er eneansvarlig for brugen af Kundens Brugers login informationer, herunder at anvendelsen sker fra behørigt sikrede enheder.  

 

6    RETTIGHEDER TIL ADVOKURSER OG KURSUSDOKUMENTATIONEN 

6.1  

Alle rettigheder, herunder ophavsretten til ADVOkurser og kurser-ne/kursusdokumentation, tilhører i det indbyrdes forhold med Kunden/Brugeren, Ud-byder.

6.2    

Udbyder indestår Kunden/Brugeren for, at Udbyder har de nødvendige rettigheder til at kunne opfylde sine forpligtelser i henhold til disse betingelser. 

6.3    

Brugerne er alene berettigede til at anvende ADVOkurser i det omfang, anvendelsen er udtrykkelig tilladt i disse betingelser.

6.4    

Udbyder er berettiget, men ikke forpligtet, til at anvende tekniske foranstaltninger til at sikre overholdelse af disse betingelser, herunder at sikre at grænserne for even-tuel brug af de enkelte kurser overholdes. 

 

7    ABONNEMENT, ÆNDRINGER AF BETINGELSER OG PRISREGULERING

7.1    

Al adgang til ADVOkurser kræver, at Kunden har indgået en abonnementsaftale med Udbyder. 

7.2    

Indholdet af de forskellige abonnementstyper og deres priser findes på ADVOkur-ser.dk.  

7.3    

Adgang til nogle kurser kan være betinget af særskilt betaling eller forbeholdt for særlige abonnementstyper. 

7.4  

Der kan inden for de enkelte typer af abonnementstyper være fastsat begrænsnin-ger på, hvor mange gange de enkelte kurser kan gennemføres af den samme bru-ger. 

7.5    

Et abonnement (Premium) og abonnement (Bogholder) løber i 12 måneder (”abon-nementsperioden), hvorefter det automatisk fornyes samtidig med, at Udbyder sen-der en opkrævning på ny abonnementsperiode til Kunden. Ønsker Kunden ikke at forny sit abonnement eller ønsker Kunden at ændre i sit abonnement, skal opsigel-se/ændringer ske senest 3 måneder før udløb af en 12 måneders periode. 

7.5.1    

Kunden kan således ikke foretage reduktioner i omfanget af sit abonnement i abon-nementsperioden. 

7.6    

Et abonnement (Student) løber i 6 måneder (”abonnementsperioden), hvorefter det automatisk fornyes samtidig med, at Udbyder sender en opkrævning på ny abonne-mentsperiode til Kunden. Der gælder ingen afmeldingsfrist for studenterabonnemen-tet. Ønsker Kunden ikke at forny sit abonnement eller ønsker Kunden at ændre i sit abonnement, skal opsigelse/ændringer ske senest dagen før udløb af en 6 måneders periode. 

7.7    

Udbyder udsender først opkrævning på den nye abonnementsperiode 4 – 6 uger før forlængelsen. Det er således Kundens eget ansvar at få sagt op/ændret i tide, hvis Kunden ikke ønsker at forny sit abonnement/ønsker at ændre det.  

7.8  

Udbyder er berettiget til at forhøje prisen på Kundens abonnement med et varsel på mindst 4 måneder til ikrafttræden ved påbegyndelsen af en ny abonnementsperiode.

7.9    

Hvis Udbyder tilbyder et gratis abonnement, kan Udbyder når som helst ændre eller bringe denne abonnementstype til ophør af Udbyder med et varsel på 3 måneder. 

7.9.1    

Hvis et betalt abonnement ophører, så ændrer Udbyder automatisk abonnement til et passivt abonnement, hvis det tilbydes. Ønsker Kunden ikke et passivt abonnement, skal Kunden aktivt lukke sin adgang til ADVOkurser ved at skrive ind til 
kontakt@ADVOkurser.dk. 

7.10    

Udbyder er berettiget til at ændre Betingelserne med et varsel på mindst 4 måneder til ikrafttræden ved begyndelsen af en ny abonnementsperiode. 

7.11    

Udbyder kan kun ændre på indholdet af en betalt abonnementstype med et varsel på mindst 4 måneder til ikrafttræden ved påbegyndelse af en ny abonnementsperiode.  

7.12    

Udbyder har ret til at lade nye kurser/kursustyper være omfattede af et særskilt nyt tillægsabonnement. Det samme gælder for nye funktionalitet, som ikke var til stede i ADVOkurser, da Kunden købte det første abonnement.  

 

8    ANSVAR OG ERSTATNING

8.1    

Kunden forstår og accepterer, at ADVOkurser er udbyder af kurser, hvis brug ikke kan erstatte egentlig juridiske undersøgelser og professionel rådgivning.

8.2    

Kurset, eventuelle kursusdokumenter og kursusdokumentation er alene produceret med en undervisningssituation for øje.  

8.3    

De udbudte kurser har derfor ikke til formål at sætte Brugeren i stand til direkte at kunne rådgive om en juridisk forhold, alene med udgangspunkt i kursets indhold.

8.4    

Hvis en Bruger vælger at forlade sig alene på kurset/kursusdokumentation i forbin-delse med ydelse af professionel rådgivning, kan hverken Underviseren eller Udbyder gøres ansvarlig for konsekvenserne heraf.

8.5    

Kunden er eneansvarlig for, at de Brugere, der på Kundens vegne anvender ADVO-kurser, er kvalificerede hertil, herunder opfylder de i punkt 3.4 nævnte krav. 

8.6    

Kunden anerkender og accepterer, at Udbyder ikke tilbyder eller foretager nogen rådgivning af Kunden i forbindelse med valg af relevante kurser. 

8.7    

Udbyder kan ikke gøres ansvarlig for manglende tilgængelighed til ADVOkurser.

8.8    

Udbyder kan ikke gøres ansvarlig for manglende opnåelse af kursuspoint, medmin-dre den manglende opnåelse kan henføres til programmeringsfejl eller tastefejl i for-bindelse med konverteringen af kurset til et onlinekursus eller registreringen af, om en Bruger har gennemført et kursus.  

8.9    

Udbyders erstatningsansvar efter 8.8 omfatter kun direkte tab hos Kunden som føl-ge af programmeringsfejl eller tastefejl.  

8.10    

Udbyders ansvar er i hele abonnements løbetid begrænset til det højeste beløb af en-ten Kundens betalinger til Udbyder i de seneste 12 måneder før erstatningskravets opstående eller DKK 50.000, dog således at Udbyders erstatningsansvar efter punkt 9 er begrænset til den forholdsmæssige forsikringsdækning, som Udbyder på Kun-dens vegne kan opnå hos sit forsikringsselskab. 

8.11    

Ved forsætlige eller groft uagtsomme forhold finder begrænsningen i Udbyders er-statningsansvar ikke gældende.  

8.12    

Kunden anerkender, at prisen på Kundens abonnement afspejler begrænsningen i Udbyders ansvar, herunder den beløbsmæssige begrænsning, og at erstatningsbe-grænsningen derfor er rimelig. 

 

9    BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

9.1    

Hvis Udbyder som led i sin levering af sine ydelser efter disse Betingelser skal be-handle personoplysninger på vegne af Kunden, der omfatter særlige kategorier af personoplysninger, jfr. artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med be-handling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (”Forordningen”), indgår parterne en særskilt data-behandleraftale. Indgår parterne ikke en særskilt databehandleraftale, gælder føl-gende for Udbyders behandling af Kundens personoplysninger:

9.2    

Begge parter skal overholde Forordningen og relevant databeskyttelseslovgivning.

9.3    

Kunden er ansvarlig for at sikre, at behandlingen af personoplysninger sker i over-ensstemmelse med Forordningen, herunder at der foreligger hjemmel til den be-handling, som Udbyder instrueres i at foretage. 

9.4  

Al behandling af Kundens personoplysninger sker i henhold til Kundens dokumentere-de instruks. Den dokumenterede instruks udgøres dels af disse Betingelser, så Udby-der kan foretage sådanne behandlinger af Kundens personoplysninger, som er nød-vendige for at kunne levere de udbudte kurser i ADVOkurser, dokumentere gennem-førelsen og opgørelsen af kursuspoint m.v.  (formålet for behandlingen), og dels af de efterfølgende særskilte dokumenterede instrukser, som Kunden måtte give til Ud-byder.    

9.5    

Hvis Udbyder er af den opfattelse, at disse Betingelser eller en særskilt instruks ikke er dækkende for Udbydernes behandling af Kundens personoplysninger, eller at en instruks fra Kunden vil være i strid med Forordningen eller anden relevant databe-skyttelseslovgivning, skal Udbyderen straks underrette Kunden herom. Fastholder Kunden, at Instruksen er i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgiv-ning, kan Udbyder udføre instruksen uden at ifalde ansvar overfor Kunden. Kunden skal friholde Udbyder fra eventuelle krav fra tredjemand, som følge af den udførte instruks.

9.6    

Begge parter skal løbende gennemføre passende tekniske og organisatoriske foran-staltninger, der opfylder kravene i Forordningens artikel 32, for at sikre beskyttelse af de registreredes rettigheder. Udbyder skal endvidere, og på anmodning fra Kun-den, bistå Kunden efter Forordningens artikel 32 ved bl.a. at forsyne Kunden med tilstrækkelige oplysninger til, at Kunden kan påvise, at Kunden overholder kravene efter gældende databeskyttelseslovgivning, herunder at de ovenfor nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet. 

9.7    

Udbyder sikrer desuden, at de personer, der er autoriseret til at behandle personop-lysninger, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt samt, at dette kan påvises overfor Kunden.  

9.8  

Udbyder skal opfylde de betingelser, der er omhandlet i Forordningens artikel 28, stk. 2, og stk. 4, for at gøre brug af en anden databehandler (en underdatabehand-ler). 

9.9    

Udbyder har Kundens generelle godkendelse til at anvende underdatabehandlere for-udsat, at Udbyder ved planlagte ændringer vedrørende tilføjelse eller udskiftning gi-ver Kunden et varsel på mindst 60 dage før ændringen træder i kraft, så Kunden kan komme med indsigelser mod ændringen. Modtager Udbyder ikke indsigelser fra Kun-den senest 30 dage efter at have modtaget notifikation herom, er Udbyder berettiget til at gennemføre ændringen. Udbyder påser, at underdatabehandleren opfylder kra-vene i artikel 28 i Forordningen og forpligter sig til at indgå en underdatabehandleraf-tale med den pågældende underdatabehandler, som mindst pålægges samme forplig-telser, som Udbyder har påtaget sig i disse betingelser. Udbyder er i øvrigt – overfor Kunden – ansvarlig for underdatabehandleres opfyldelse af sine persondataretlige forpligtelser. 

9.10    

Hvis muligt, skal Udbyder i underdatabehandleraftalen indføje Kunden som begunsti-get tredjemand i tilfælde af Udbyders konkurs, så Kunden kan indtræde i Udbyders rettigheder og gøre dem gældende over for underdatabehandlere. 

9.11  

Udbyder må ikke uden Kundens skriftlige forudgående godkendelse overføre Kun-dens personoplysninger til lande uden for EU/EØS. Ved Kundens accept af disse Be-tingelser, anvender Udbyder de  underleverandører, der fremgår af  https://www.ADVOkurser.dk/da/providers.

9.12    

Udbyder bistår, under hensyntagen til behandlingens karakter, så vidt muligt Kunden ved hjælp af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger med opfyldelse af Kundens forpligtelse til at besvare anmodninger om udøvelsen af de registreredes rettigheder som fastlagt i databeskyttelsesforordningens kapitel III. Udbyders bistand sker efter medgået tid. 

9.12.1    

Udbyder bistår endvidere Kunden med at sikre overholdelse af forpligtelserne i med-før af Forordningens artikel 32-36 under hensyntagen til behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for Udbyder. 

9.12.2    

Udbyder stiller alle oplysninger, der er nødvendige for at påvise overholdelse af kra-vene i Forordningens artikel 28, til rådighed for Kunden og giver mulighed for og bi-drager til revisioner, herunder inspektioner, der foretages af Kunden eller en anden revisor, som er bemyndiget af Kunden. 

9.12.3    

Udbyder skal overholde Forordningens artikel 33 og uden unødig forsinkelse under-rette Kunden efter at være blevet opmærksom på, at der er sket et brud på person-datasikkerheden. Databehandlerens underretning til Kunden skal om muligt ske se-nest 48 timer efter, at denne er blevet bekendt med bruddet. Underretningen skal som minimum indeholde de i artikel 33, stk. 3, a), c) og d), nævnte krav til anmel-delse. Disse forpligtelser gælder uanset, om Udbyder er ansvarlig for bruddet på persondatasikkerheden. Er Udbyder eller dennes underdatabehandlere ikke ansvarlig for bruddet, sker Udbyders bistand efter medgået tid. 

9.13    

Det er Kundens eget ansvar at instruere Udbyder om eventuel sletning af Kundens personoplysninger opbevaret hos ADVOkurser.dk, hvis Kunden behøver Udbyders bi-stand hertil.  

9.14    

Alle forhold vedrørende misligholdelse, ansvar og erstatning er reguleret i punkt 8. i disse betingelser.

9.15    

Begge parter skal føre den i Forordningens artikel 30 nævnte fortegnelse over be-handlingsaktiviteter. Hvis der sker ændringer i de kategorier af personoplysninger el-ler kategorier af registrerede, som Udbyder behandler for Kunden, skal Kunden straks underrette Udbyder herom:

 

10    UDBYDERS BRUG AF DATA

10.1    

Udbyder er berettiget til at bruge alle data, der generes af Kundens brug af ADVO-kurser, til at forbedre ADVOkurser.dk og til at udvikle nye funktionalitet og services. 

10.2    

Retten efter 10.1. omfatter ikke brug af personoplysninger men alene systemgene-rede data, herunder omfanget og tidspunkter for Kundens brug af ADVOkurser.dk.

10.3    

Kunden accepterer, at Udbyder må anvende de generede data til brug for afregning af Undervisernes royalty.