Dødsbobeskatning og -behandling
Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Dødsbobeskatning og -behandling

Ajour d. 2020-03-03

Kurset forventes online medio 2020.

Behandlingen af dødsboer sker i princippet efter to forskellige regelsæt. Der er dels et dødsboskifteregelsæt – et regelsæt, der regulerer, hvordan et dødsbo behandles under skifteretten. Dels er der et dødsboskatteretligt regelsæt – et regelsæt, der regulerer de skattemæssige rammer for et dødsbo. På dette kursus behandles de dødsboskatteretlige rammer bl.a. en behandlingsmæssig synsvinkel.

For det første behandles de overordnende sammenhænge mellem de skifteretlige behandlingsformer og selve beskatningen.

For det andet afgrænses hvilke dødsboer, der er skattesubjekter. Dødsboerne opdeles overordnet i skattefritagne dødsboer og skattepligtige dødsboer. For så vidt angår de skattefritagne dødsboer vil der blive sat fokus på, hvordan man vurderer, om et dødsbo er skattefritaget, hvordan man kan optimere, at et dødsbo bliver skattefritaget ved skifte efter førstafdøde ægtefælle, ved skifte af førstafdødes ægtefælle, efter at længstlevende har siddet i uskiftet bo eller ved skifte af det samlede bo. De forskellige skat- terelevante aktiver i den forbindelse vil blive behandlet, herunder orienteringen af opsparet overskud.

For det tredje behandles indkomstopgørelsen for dødsboer. Hvordan opgøres bo indkomsten, og hvad skal man være særligt opmærksom på i de forskellige skiftesituationer?

Endvidere behandles for det fjerde arveudlæg fra et dødsbo. Et arveudlæg er en afståelse ved arv. Hvad er de skatteretlige konsekvenser for dødsboet og for arvingen ved arveudlæg. Hvornår kan man arveudlægge med succession? Hvornår skal man gøre det med succession, og hvornår skal man gøre det uden succession? Hvornår skal en udlodning ske til en efterlevende ægtefælle.

Det sidste og femte element er værdiansættelsen ved dødsboer og boopgørelsen herunder betaling af boafgift.


Advokat (H) Ph.d., HD-R/Partner hos DAHL Advokatfirma

Bent Ramskov har solid erfaring som advokat og har møderet for Højesteret. Han arbejder med skatteret, primært selskabsskatteret, og kernekompetencerne er rådgivning om generationsskifte, omstrukturering af både selskaber og personligt drevne virksomheder herunder spaltning, fusion, virksomhedsomdannelse mv.Desuden yder Bent Ramskov skatterådgivning om overdragelse af aktiver af enhver karakter, herunder værdiansættelse, rådgivning om skattepligt, rådgivning om selskabsret, rådgivning af andre rådgivere. Han fører skattesager på alle niveauer, også i Højesteret.

Anbefalede kurser