Højesteret: En bande kan være at betegne som en forening i Grundlovens forstand.

Højesteret: En bande kan være at betegne som en forening i Grundlovens forstand.
1. september 2021

Den 24. august lavede vi denne gennemgang af den foreløbige behandling i Københavns Byret samt i Østre Landsret af sagen mod Loyal To Familia. I dag har Højesteret afsagt historisk dom, og for første gang har anklagemyndigheden fået medhold i, at en bande kan opløses med udgangspunkt i, at der ikke er tale om en forening med et lovligt øjemed. 

Det er ikke første gang, at der har hersket en rocker- og bandekonflikt i det danske land. 

Fra 1994 og 3 år frem fungerede både Danmark og det meste af Skandinavien som kulisse for den blodige konflikt, der blev betegnet som Rockerkrigen. Konflikten havde Hells Angels på den ene side og Bandidos på den anden. Temaet for konflikten var nogenlunde den samme, som de konflikter man ser mellem bander i dag næsten 30 år senere: Markedet for narkotika. 

9 personer blev dræbt og bomber og skyderier var pludselig ikke en sjælden gæst i de danske gader.

28 år senere blev Loyal to Familia skabt, og på samme måde som i 1994 endte det i en konflikt med blodige konsekvenser. I 90érne mente anklagemyndigheden ikke, at de to rocker-grupperinger var at betegne som en forening i Grundlovens forstand. Det ændrede sig den 4. september 2018, hvor Københavns politi lavede et foreløbigt forbud mod den første bande nogensinde.

Højesterets behandling - Bør sagen gå om?  

Loyal To Familia havde i sagen gjort gældende, at der var sket rettergangsfejl, og sagen derfor skulle hjemvises og gå om med udgangspunkt i princippet om bevisumiddelbarhed. 

Det er et grundlæggende retsprincip, at det alene er de beviser, der bliver fremlagt direkte for den dømmende ret, der skal tilægges vægt. På den måde kan retten danne sig et indtryk af eksempelvis vidner, hvilket i samme omfang ikke kan lade sig gøre, når der bliver læst forklaringer op fra en politirapport. 

I sagen var der blevet fremlagt straffedomme af anklagemyndigheden omkring enkeltpersoner for at påvise forbrydelser, der var sket med tilknytning til grupperingen. 

Højesteret fandt dog, at Loyal to Familia selv havde haft mulighed for at indkalde og genafhøre de pågældende personer. 

Sagens hovedstridspunkt handlede dog ikke om rettergangsfejl, men som i by- og landsret om hvorvidt en bande kan betegnes som en forening i Grundlovens forstand, og om grupperingen i dette tilfælde havde et voldeligt eller iøvrigt ulovligt øjemed. 

Kan en bande være en forening? 

Højesteret har skrevet i præmisserne, at der ingen definition findes på en forening i hverken Grundloven eller i forarbejderne hertil. Derfor må en forening vurderes efter en almindelig forståelse, og hvad der kendetegner en forening. Ligeledes står der heller ikke, hvornår en forening har et lovligt øjemed. På samme måde må man se på foreningens faktiske virksomhed. 

Med udgangspunkt i samme faktorer som Østre Landsret fandt Højesteret, at Loyal To Familia er at betragte som en forening. Blandt andet fordi, at der er tale om en fast og hierarkisk struktur med en ledelse og forskellige afdelinger, og at der gennem årene er kommet nye medlemmer til, mens andre er trådt ud.

Derudover var Højesteret enige med landsretten i, at det har været kendt og accepteret i Loyal to Familia, at medlemmerne begik alvorlig kriminalitet, og at der blev begået omfattende personfarlig kriminalitet i form af bl.a. drab og drabsforsøg i Loyal to Familias navn. 

Uenighed med Østre Landsret: 

Højesteret var dog ikke på alle punkter enig med Østre Landsret. Dommen afviger på et enkelt punkt, hvorefter Højesteret har angivet, at Grundlovens § 78, stk. 2 ikke finder anvendelse i denne situation. Den bestemmelse siger ellers, at foreninger der virker ved eller søger at nå deres mål ved vold, anstiftelse af vold eller lignende strafbar påvirkning af anderledes tænkende, bliver at opløse ved dom.

Ud fra en fortolkning af lovens ordlyd var det dog Højesterets opfattelse, at det er en betingelse, at volden begås som led i påvirkning af anderledes tænkende. Den del af bestemmelsen blev indsat i forbindelse med 2. verdenskrig og Højesteret har vurderet, at der skal være tale om vold udøvet med f.eks. politisk, ideologisk eller religiøst sigte, hvilket der ikke var tale om, hvor konflikten primært har omhandlet narkotikakriminalitet. 

Hvorfor anklagemyndigheden ikke har prøvet en tilsvarende sag før, melder historien ikke noget om. Måske handler det om, at politiet ikke tidligere har kunne bidrage med nok beviser for at kunne påvise, at der var tale om en forening. Måske handler det om politisk fokus. I hvert fald blev Loyal to Familia i dag ved endelig dom opløst med udgangspunkt i Grundlovens § 78, stk. 1.

Del denne nyhed