Højesteret: Skattemyndighederne skal acceptere 15%'s-reglen

Højesteret: Skattemyndighederne skal acceptere 15%'s-reglen
5. maj 2021

 

 

I 1982 blev der vedtaget et værdiansættelsescirkulære via Skatteministeriet. Det foreskrev, at fast ejendom kan overdrages til en værdi, som højst er 15% højere eller lavere end den offentlige ejendomsvurdering. 

 

Højesteret statuerede dog i 2016 en særlig retsstilling for dødsboer:  Reglen kan alene anvendes, når der ikke foreligger særlige omstændigheder. Særlige omstændigheder beror – som alt andet i den juridiske verden – på en konkret vurdering, hvor man blandt andet ser på prisforskellen mellem overdragelsessummen og handelsværdien. Skattemyndighederne har derudover i en række sager fastsat, at der blandt andet forelå særlige omstændigheder, hvis den almindelige prisudvikling førte til en afvigelse i forhold til den offentlige vurdering  

 

Den aktuelle sag 

 

Sagen, der blev afgjort i Højesteret den 28. april, omhandlede et dødsbo med en ejendom i København K, der netop havde fastsat udlægsværdien til den offentlige ejendomsvurdering minus de 15%, som angivet i værdiansættelsescirkulæret.

 

Det var Skattestyrelsen imidlertid ikke enig i. Efter deres opfattelse var værdiansættelsen ikke udtryk for ejendommens reelle handelsværdi. Styrelsen anmodede derfor om, at der blev foretaget en sagkyndig vurdering af ejendommens handelsværdi på udlægstidspunktet. Dette flugtede ikke med Højesterets kendelse fra 2016, hvorefter skattemyndighederne skal acceptere en værdiansættelse foretaget efter 15%’s-reglen, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. 

 

Højesteret fandt, at der ikke forelå disse særlige omstændigheder.

 

Derudover udtalte Højesteret, at det offentlige er nærmest til at bære risikoen, hvis den offentlige ejendomsvurdering er for lav. Det samme gælder, hvis de offentlige ejendomsvurderinger gennem en længere periode ikke er blevet ajourført.

 

Læs kendelsen her 

 

Advokat og partner Bent Ramskov fra Dahl Advokatfirma har lavet kurset ”Dødsbobeskatning”, der blandt andet netop gennemgår værdiansættelse i forbindelse med dødsbobehandling. Behandlingen af dødsboer sker i princippet efter to forskellige regelsæt. Der er dels et dødsboskifteregelsæt – et regelsæt, der regulerer, hvordan et dødsbo behandles under skifteretten. Dels er der et dødsboskatteretligt regelsæt – et regelsæt, der regulerer de skattemæssige rammer for et dødsbo. På kurset behandles de dødsboskatteretlige rammer bl.a. en behandlingsmæssig synsvinkel. 

 

Se kurset her 

 

Bent Ramskov har endvidere skrevet mere om dommen hos DAHLLAW.dk. Du kan læse artiklen her

Del denne nyhed