Ny Højesteretskendelse om TV2’s dokumentar ”Plejehjemmene bag facaden” – hensynet til privatlivets fred vejer tungest

Ny Højesteretskendelse om TV2’s dokumentar ”Plejehjemmene bag facaden” – hensynet til privatlivets fred vejer tungest
7. oktober 2021

Af Malene Ougaard Sørensen

 

Højesteret har i en kendelse af den 28. september 2021 fastslået, at TV2 ikke havde ret til at fremvise klip optaget med skjult kamera af en dement plejehjemsbeboer – dette på trods af, at vedkommendes værge og pårørende havde samtykket til, at optagelserne kunne vises. 

 

I forbindelse med en tv-udsendelse, som havde til formål at afdække kritisable forhold på et plejehjem, havde TV2 optaget en ældre, dement kvinde med skjult kamera i 16 døgn. I flere af disse optagelser befandt plejehjemsbeboeren sig i meget intime situationer, og hendes identitet var hverken skjult eller sløret. Aarhus Kommune fik i marts 2020 nedlagt forbud mod, at TV2 viste videooptagelserne, og Højesteret skulle tage stilling til, om dette forbud var berettiget.

 

Det følger af straffelovens § 264 d, som værner om privatlivets fred, at uberettiget videregivelse af billeder vedrørende en andens private forhold eller andre billeder af den pågældende under omstændigheder, som åbenbart kan forlanges unddraget en bredere offentlighed, er strafbart. Plejehjemsbeboerens værge og pårørende havde givet tilladelse til visningen af optagelserne, men Højesteret fandt imidlertid, ligesom Landsretten, at værgen og de pårørendes samtykke ikke var gyldigt, idet samtykket angik en andens meget personlige forhold. TV2 var således ikke berettiget til at videregive optagelserne i tv-udsendelsen. 

 

Et forbud mod et nyhedsmedies offentliggørelse af optagelser udgør imidlertid et indgreb i ytrings- og informationsfriheden. Det følger af principperne bag grundlovens § 77 og Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 10, at indgreb i grundrettigheder kun kan foretages, såfremt tungtvejende grunde taler for det – nærmere bestemt skal begrænsninger være ”nødvendige i et demokratisk samfund”. Landsretten såvel som Højesteret fandt da også, at TV2’s optagelser havde afdækket kritisable forhold på plejehjemmet af særdeles væsentlig samfundsmæssig interesse, men samtidig fandtes det, at det ikke havde været nødvendigt at vise kvindens identitet for at opnå dette. Herved blev der således foretaget en hensynsafvejning mellem på den ene side ytrings- og informationsfrihed og på den anden side privatlivets fred, og konklusionen var, at hensynet til at afdække kritisable forhold på plejehjemmet ikke berettigede de grove krænkelser af plejehjemsbeboerens ret til privatliv. TV2’s viderebringelse af optagelserne i tv-udsendelsen var således uberettiget efter straffelovens § 264 d, og Aarhus Kommunes forbud mod selvsamme var berettiget. 

Del denne nyhed