På tegnebrættet siden 1984: Nu kommer domsdatabasen endelig

På tegnebrættet siden 1984: Nu kommer domsdatabasen endelig
14. oktober 2021

Af Malene Ougaard Sørensen 

I over 35 år har der været snak om etablering af en offentligt tilgængelig database over samtlige danske domme. Lanceringen af databasen er blevet udskudt gennem flere år, men nu har Domstolsstyrelsen netop meldt ud, at databasen langt om længe er på vej.

I dag offentliggøres kun ca. 8% af samtlige danske domme. Offentliggørelsen sker hovedsageligt i kommercielle domssamlinger, og typisk redigeres dommene i øvrigt af dommere. Dette stemmer imidlertid næppe overens med det grundlæggende princip om offentlighed i retsplejen, som er kodificeret i Grundlovens § 65, stk. 1.

Manglen på en offentligt tilgængelig domsdatabase har da også gennem årene været mødt af en del kritik. Kritikken har blandt andet gået på, at den selektive offentliggørelse af domme ikke i tilstrækkelig grad sikrer ligheden og offentligheden i det moderne
retssystem, og at dette fører til vidensmæssig ulighed i retssystemet.

Der er mange retssikkerhedsmæssige fordele forbundet med en offentligt tilgængelig domsdatabase, hvori både professionelle retsanvendere, borgere, medier og politiske beslutningstagere har mulighed for at gøre sig bekendt med domstolenes praksis. Advokater kan orientere sig i praksis for at føre en sag i retten, og dommere kan skele til tidligere afsagte domme, når de skal afgøre en sag.

Borgere kan gennem domme opnå forståelse af lovgivningens konsekvenser, og politikere og andre beslutningstagere kan lettere danne sig overblik over loves tilsigtede og utilsigtede virkninger. Herved vil en offentlig domsdatabase kunne føre til en bedre processuel ligestilling af ’stærke’ og 'svage’ parter, da alle principielt vil have lige muligheder for at orientere sig i relevant retspraksis i en konkret sag.

Domsdatabasen vil kunne tilgås fra www.domstol.dk og forventes lanceret i slutningen af året. I begyndelsen af årsskiftet vil domsdatabasen overgå til almindelig drift. Databasen vil være gratis for alle.

Del denne nyhed