Sanne Møller

Sanne Møller er jurist og partner i Embedsværket, der leverer juridisk ledelsesrådgivning, analyse og undervisning på det sociale område. Sanne er bredt funderet i det socialretlige område, og dækker både det udsatte socialområde og handicapområdet, hvor hun tidligere som hhv. chefjurist i Københavns Kommune og som advokat har medvirket til at rådgive om og løse juridiske og strukturelle problemstillinger i sager med høj kompleksitet og højt konfliktniveau.

Kurser

Grundlæggende handicapret

Grundlæggende handicapret giver dig ind indføring i de principper og praksis, der gælder på handicapområdet. Kurset suppleres af kurserne Børnehandicapret og Voksenhandicapret, der er går i dybden med de konkrete ydelser for børn og voksne. Rådgivning af borgere med handicap sker oftest mens sagen behandles af kommunen eller for Ankestyrelsen, og kurset er målrettet rådgivere, der kommer ind i sagerne tidligt eller når konflikten med kommunen er opstået, herunder hvordan man kan hjælpe klienten med at sikre sig dokumentation til en eventuel erstatningssag. Grundlæggende Handicap giver dig viden om Serviceloven, retssikkerhedsloven og handicapkonventionen i et anvendelsesorienteret perspektiv, målrettet rådgivning af borgere i sager mod kommunen. Greb til at fremme sagsbehandlingens kvalitet og sagsbehandlingstiden hos kommunen Viden om grænserne for det socialfaglige skøn Viden om erstatning på socialområdet, når kommunen har begået fejl, praksis på området.

Sanne Møller

3 point

Børnehandicapret

Børnehandicapret er en overbygning til Grundlæggende Handicapret, der med fordel kan ses først. Børnehandicapret har fokus på de forskellige konkrete ydelser som børn med handicap og deres forældre kan være berettiget til. I 2019 omgjorde Ankestyrelsen over 50 % af klagesagerne på børneområdet og henvender sig til rådgivere, der vil udvide deres familieretlige profil. Problemstillingerne er ofte ikke-økonomiske, og der er en høj grad af forvaltningsretligt skøn, hvilket gør kendskabet til rammerne for skønnet afgørende. Kurset sætter dig i stand til at bistå forældre til børn med handicap i tvister med kommunen, herunder identificere og vurdere sagsbehandlingens lovlighed, sagens oplysningsniveau og styrke muligheden forkommunen genoptager sagen i stedet for at klienten skal afvente at få ret i Ankestyrelsen. Kurset vil introducere dig til afgørende begreber på børnehandicapområdet, samtgive dig kompetence til at påtage dig sager om Merudgifter, Tabt arbejdsfortjeneste, Aflastning Specialtilbud til børn og unge med handicap Hjemmetræning

Sanne Møller

3 point

Voksenhandicapret

Voksenhandicapret  Voksenhandicapret er en overbygning til kurset Grundlæggende Handicapret, der med fordel kan ses først. Voksenhandicapret har fokus på de forskellige konkrete ydelser som voksne med handicap og deres pårørende kan være berettiget til.  Handicapområdet er kendetegnet ved en høj grad af skøn, at kommunernes udgifter til området er meget store og ikke mindst antallet af afgørelser der ændres i Ankestyrelsen er meget højt. Der er efterspørgsel på rådgivere, der kan bistå borgere i den administrative del af sagen og sikre lovlig sagsbehandling, og en vurdering af om skønnets lovlighed. God rådgivning tidligt i den administrative sag kan spare borgeren for år uden den korrekte støtte. Kurset vil introducere dig til afgørende begreber på voksenhandicapområdet, samt give dig kompetence til at påtage dig sager om  •    Merudgifter, aflastning  •    Borgerstyret personlig assistance (BPA) •    Botilbud og socialpædagogisk bistand •    Beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud  

Sanne Møller

3 point

Anbefalede kurser