Torben Bagge

Torben Bagge

Torben Bagge arbejder primært med skatte-, moms- og afgiftsret samt offentlig ret. Torben blev ansat hos TVC Advokatfirma i 1992 og uddannet advokat i 1998. I 2001 blev Torben partner i TVC Advokatfirma og siden 2008 har han været leder af skatteafdelingen, som siden da har haft en betydelig vækst, således at afdelingen i dag løbende fører mere end 1000 skatte- og afgiftsager i det administrative klagesystem og ved domstolene.

Kurser

Håndtering af tvister med SKAT

Torben Bagge

Formålet med kurset er, at kursusdeltagerne efterfølgende er bedre i stand til at håndtere tvister med SKAT. Kurset vil grundlæggende anskue problemstillingerne med praktikerens øjne. Kurset vil gennemgå følgende områder: Håndtering af henvendelser fra SKAT Den nye klagestruktur - gældende fra 1. januar 2014 Domstolsprøvelse inden for skatteretten Føre proces - relevante overvejlser Muligheder for at fortryde dispositioner

3

Bevis i skattesager

Torben Bagge

Den reelle tvist i mange skattesager består i at fastlægge det for sagen korrekte faktum, og ikke i en nærmere fortolkning af skattelovgivningen, hvorfor bevisspørgsmål meget ofte er relevant i skattesager. Arbejder man med skatteret, er det således meget vigtigt, at man stedse har fokus på spørgsmålet om bevis i skattesager. Dette gælder også for personer, der ikke fører skattesager men yder skatterådgivning. Optimalt bør man allerede havde fokus på spørgsmålet om bevis, før der måtte opstå en tvist med SKAT. Og optimalt håndterer man det således, at man på forkant sikrer sig behørig dokumentation for egen opfattelse af faktum, således at der slet ikke senere opstår en tvist med skattemyndighederne. Helt overordnet er der meget få formelle lovregler, der regulerer spørgsmålet om bevis i skattesager, hvorfor området i hovedsagen reguleres af en lang række rets-grundsætninger. På nærværende kursus henvises derfor til en lang række afgørelser, primært domme, der illustrerer disse retsgrundsætninger. Det er videre kendetegnende, at der ikke findes meget litteratur, der samlet beskriver spørgsmålet om bevis i civile skattesager. Nyeste samlede fremstilling er mine egne artikler i RR 2015 nr. 5, 6 og 7, som er baseret på mit indlæg i Nordisk Arbejdssymposium om prøvelse af skattesager ud fra retssikkerhedsmæssige perspektiver, afholdt i Aarhus den 6. og 7. marts 2015, arrangeret af Danmarks Skatteadvokater.   På nærværende kursus gennemgås en lang række udvalgte spørgsmål, som er centrale i forhold til bevis i civile skattesager. Der er således en gennemgang af følgende spørgsmål: Hvornår er bevisspørgsmål relevant i civile skattesager? Grundlæggende udgangspunkter for bevis i civile skattesager Bevismidler i civile skattesager Bevisværdien af givne oplysninger og forklaringer i civile skattesager Bevisbedømmelsen i civile skattesager Generelt om bevisbyrdens placering i civile skattesager Særligt om bevisbyrden i sager, hvor skatteyder påberåber sig et for ham gunstigt faktum, herunder om skærpelse og lempelse af bevisbyrden Særligt om bevisbyrden i sager, hvor skattemyndighederne påberåber sig et givet faktum til støtte for et skattekrav Særligt om bevisskøn, værdiskøn og skatteskøn, herunder skønsmæssige ind-komstansættelser, skattemyndighedernes muligheder for at tilsidesætte en aftalt/selvangiven værdi/pris eller aftalt/selvangiven værdifordeling og interne bevisregler Bevisbyrden for, at der består en given administrativ praksis inden for skatteretten Særligt om bevisbyrden for, at der er tale om sædvanlige, forretningsmæssige dispositioner, herunder den nye internationale omgåelsesklausul i dansk skatteret.

3

Hovedaktionærens samlede økonomi

Torben Bagge, Jørgen Frausing

SKAT vil altid have fokus på, hvorvidt hovedaktionærer efterlever gældende skatte- og afgiftsregler. Som rådgiver står man derfor løbende overfor sager, hvor det er nødvendigt at kende seneste nyt. Få indblik i mulighederne og faldgruberne ved hovedaktionærbeskatning. SKAT rejser løbende en lang række sager om aktionærbeskatning, og som rådgiver er det derfor essentielt at være opdateret på den nyeste lovgivning inden for området. Partner, advokat (H) Torben Bagge og Senior Tax Manager Jørgen Frausing tilbyder et unikt indblik i den nye lovgivning set fra praktikerens synsvinkel. Underviserne supplerer den almindelige regelgennemgang med den meget vigtige praksis på området, som i et betydeligt omfang er præget af utrykte, ikke-offentliggjorte afgørelser. På mange områder tegner der sig et noget mere nuanceret billede af gældende skatteret, når man inddrager ikke-offentliggjort praksis. Underviserne vil derfor i betydeligt omfang inddrage ikke-offentliggjorte afgørelser. Som professionel aktør inden for skatteretten er det selvsagt vigtigt at være opmærksom på ikke-offentliggjorte afgørelser. I mange tilfælde kan de bruges til støtte for egen opfattelse i en eventuel tvist med SKAT samt til at opnå positive resultater i forbindelse med skatterådgivning.

4

Anbefalede kurser