Andreas Bloch Ehlers

Andreas Bloch Ehlers er ansat som professor MSO på Det Juridiske Fakultetet ved Københavns Universitet. Han har i en årrække beskæftiget sig med grundlæggende formueretlige emner, herunder særligt ansvarsvurdering, årsagssammenhæng, adækvans, tabsopgørelse, ledelsesansvar og produktansvar. I 2011 udgav han sin ph.d.-afhandling "Om adækvanslæren i erstatningsretten" (Karnov Group), og i 2017 forsvarede han sin doktorafhandling om "Kausalitet i personskaeerstatningsretten" (Karnov Group). I 2019 udgav han lærebogen "Grundlæggende erstatningsret". Desuden har Andreas udgivet en lang række internationale artikler om formueretlige emner. Andreas har siden 2007 undervist i formueret og modtog i 2018 prisen som årets underviser på Københavns Universitet.

Kurser

Kausalitet og personskade

På kurset om kausalitet i personskadeerstatningsretten vil underviser Andreas Bloch Ehlers gennemgå kausalitetskravet. Dette er det mest teoretiske og vigtigste krav i erstatningsretten, da det er kausalitetskravet der sætter det hele sammen, samt sætter forbindelse mellem skaden og tabet.  Kausalitetskravet skal kunne fungere ved fysisk og psykisk skade, ved sammenvirkende årsager og konkurrerende skadesårsager. For at kunne omfavne dette emne, skal man som advokat også være bekendt med medicinske termer og andre juridiske lovsamlinger.  De fleste domme omhandler kausalitet, de største problemer har været om der har været tilstrækkeligt kausal sammenhæng mellem ansvarshændelsen og de tab skadelidte har. Når man ser på retspraksis er der dog stadig meget der ikke er afklaret, på trods af de mange sager. Hvordan håndteres de mange tilfælde med sammenvirkende årsager, hvordan håndteres de mange tilfælde med konkurrerende skadesårsager? Alt dette og meget mere vil blive gennemgået på kurset. 

Andreas Bloch Ehlers

4 point

Bevisbedømmelse i personskadeerstatningssager

På dette kursus vil underviser Andreas Bloch Ehlers gennemgå kausalitetskravets bevisproblem, af kausalitetskravet, som er det nok vigtigste krav indenfor erstatningsretten, da dette forbinder ansvarshændelsen til skadestabet. På trods af den vigtige rolle, så er der stadig mange ting i kausalitetskravet som er uopklaret. Hvad vil det egentlig sige, at der skal være en kausal sammenhæng mellem ansvarshændelsen og skaden, og hvordan håndteres sårbarhed? På kurset vil der være svar på disse og mange flere spørgsmål, samt konkrete eksempler med tilhørende bud på løsninger.   Kurset er en fortsættelse af Andreas Bloch Ehlers andet kursus, omhandlende kausalitetskravets materielle indhold.

Andreas Bloch Ehlers

3 point

Anbefalede kurser