Sonny Kristoffersen

Sonny Kristoffersen er advokat og partner hos Advokatfirmaet Brinkmann Kronborg Henriksen og er ph.d. hos Københavns Universitet og Dansk Erhverv. Sonny har skrevet en række bøger til undervisningsbrug om online salg, herunder marketing og forbrugerret. Han har gennem flere år undervist som ekstern lektor på Københavns Universitet, CBS og Aarhus Universitet.

Kurser

Markedsføringsloven

Kurset behandler den nye markedsføringslov, som trådte i kraft 1. juli 2017. Formålet med den nye markedsføringslov er at understøtte en effektiv konkurrence og gode forbrugerforhold, og markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark. Effektiv og fair konkurrence og en hensigtsmæssig forbrugerbeskyttelse, hvor forbrugerne kan være aktive og er beskyttet mod vildledning og aggressiv markedsføring, understøtter således velfungerende markeder. Virksomhedernes markedsføring er i høj grad reguleret af fælles europæiske regler. Markedsføringsloven anno 2017 bygger på markedsføringslovsudvalgets anbefalinger. Med loven indføres en forenklet og overskuelig markedsføringslov, som understøtter gode og ensartede forbrugerforhold i lyset af den teknologiske udvikling inden for kommerciel kommunikation, og som understøtter velfungerende markeder og effektiv konkurrence. Med markedsføringsloven er det sikret, at erhvervslivet ikke pålægges unødvendige byrder, og at reguleringen er i overensstemmelse med EU-reglerne på markedsføringsområdet.

Sonny Kristoffersen

3 point

Advokatetiske regler

Kurset behandler ”De advokatetiske regler”, som bliver anvendt af Advokatrådet fra 1. november 2016. De advokatetiske regler gælder for alle advokater, uanset om de udøver advokatvirksomhed eller er ansat i virksomheder eller organisationer, der ikke kan udøve advokatvirksomhed, jf. rpl. § 124. Reglerne udtrykker de krav, som under hensyn til advokaters særlige stilling i samfundet og på baggrund af Advokatnævnets og domstolenes praksis efter Advokatrådets opfattelse stilles til advokaters professionelle standard og etik under deres udøvelse af virksomhed under brug af advokattitlen.

Sonny Kristoffersen

3 point

Regler for online handel og markedsføring på nettet

NB! Kurset er ikke pointgivende efter reglerne om den obligatoriske efteruddannelse! Kurset behandler De Nordiske Forbrugerombudsmænds standpunkt til online markedsføring og handel på internettet sammenholdt med Forbrugerombudsmandens praksis. I dette standpunkt har forbrugerombudsmændene sammenfattet nogle vigtige regler og principper, som bør eller skal følges af erhvervsdrivende, der handler med forbrugere, for at opfylde det fælles krav om god markedsføringsskik. Standpunktet er et supplement til den nationale lovgivning især markedsføringsloven og den praksis, der er udviklet omkring handel og markedsføring på internettet.  Der er kommet følgende lovændringer i markedsføringsloven, som der bl.a. bliver behandlet på kurset: De strenge regler om spam er blevet bibeholdt uanset af Markedsføringsudvalget og lovforslaget havde lagt op til en liberalisering for uanmodet henvendelser, idet begrebet »tilsvarende produkter og ydelser« stadigvæk skal fortolkes snævert. Der er nye regler om god handelsskik i mellem erhvervsdrivende og god markedsføringsskik mellem forbrugerne og de erhvervsdrivende, som har betydning for den erhvervsdrivendes markedsføring. Helt nye lovbestemmelser om vildledende og utilbørlig handelspraksis. Reglerne for markedsføring på nettet, herunder på de sociale medier bliver gennemgået på kurset. Der er kommet helt nye komplicerede regler om markedsføring af boligkreditaftaler.

Sonny Kristoffersen

0 point

Forbrugerret

Formålet med Forbrugerretten er at indføre kursisterne i en række praktiske og teoretiske forbrugerretlige spørgsmål - offentligretlige såvel som privatretlige - således som de tegner sig efter gældende dansk ret. Kurset vil tillige berøre de EU-retlige regler og regelforslag på forbrugerområdet. Kurset vil yderligere omhandle:  En gennemgang af Forbrugerretten  Principperne bag  Forbrugeraftaleloven  Købeloven 

Sonny Kristoffersen

3 point

Anbefalede kurser