Bent Ramskov

Bent Ramskov har solid erfaring som advokat og har møderet for Højesteret. Han arbejder med skatteret, primært selskabsskatteret, og kernekompetencerne er rådgivning om generationsskifte, omstrukturering af både selskaber og personligt drevne virksomheder herunder spaltning, fusion, virksomhedsomdannelse mv.Desuden yder Bent Ramskov skatterådgivning om overdragelse af aktiver af enhver karakter, herunder værdiansættelse, rådgivning om skattepligt, rådgivning om selskabsret, rådgivning af andre rådgivere. Han fører skattesager på alle niveauer, også i Højesteret.

Kurser

Generationsskifte

Underviser Bent Ramskov har gennem de sidste 25 år arbejdet med skatteret, og især selskabsbeskatning med fokus på generationsskifte og omstrukturering. Kurset her omhandler generationsskifte af personejet virksomheder og personligt ejede aktieanparter. Spørgsmål omhandlende hvordan gør man, hvilke muligheder findes der, hvordan med Skat m.m., vil gennem lektionerne blive besvaret. Det er et område med stor politisk bevågenhed, hvilket giver stor dynamik i regelsættet og stort fokus.  Genn...

Bent Ramskov

6 kursuspoint

Opløsning af selskaber

På kurset behandles de selskabsretlige, regnskabsretlige og skatteretlige regler, der regulerer opløsning af selskaber og deres kapitalejere. De selskaber, der behandles, er primært selskaber omfattet af selskabsloven. Selskaber omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomhed behandles også. Den selskabsretlige regulering af opløsning af selskaber findes i selskabslovens kapitel 14 og er lovteknisk opbygget på en pædagogisk måde. Den selskabsretlige gennemgang vedrører tre opløsningsmetoder...

Bent Ramskov

5 kursuspoint

Aktuel Skat 2021

Overblik over nyheder indenfor skattelovgivningen og skattepraksis frem til 1. maj 2021. På kurset gennemgås de mest praktisk relevante lovtiltag på skatteområdet for perioden november 2020 til og med april 2021. En stor del af lovtiltagene er vedtaget men der behandles også lovforslag der endnu ikke er blevet til gældende ret. Endvidere gennemgås der udvalgte områder af skatteretlig praksis som vurderes at have praktisk betydning for flest mulige der rådgiver om skat. Formålet med kurs...

Bent Ramskov

4 kursuspoint

Skat ved udlejning og overdragelse af fast ejendom

På kurset vil reglerne om beskatning af udlejning og overdragelse af fast ejendom blive gennemgået. På overdragelsesområdet kan beskatningen enten ske efter ejendomsavancebeskatningsloven (EBL) eller efter reglerne om beskatning af næringsejendomme.   Den første del af kurset fastlægger, hvornår en fast ejendom foreligger, afståelsesbegrebet, afståelsestidspunkt m.v.   Den anden del af kurset behandler opgørelse af ejendomsavancen. Hvordan opgøres købe- og salgssummerne, og hvilke...

Bent Ramskov

7 kursuspoint

Skattefri virksomhedsomdannelse

På kurset vil mulighederne for at gennemføre en skattefri virksomhedsomdannelse af personligt ejede virksomheder blive behandlet. Kurset vil blive opdelt i en række hovedpunkter.   For det første vil betingelserne for den skattefrie omdannelse blive gennemgået. Hvilke krav stilles der til den virksomhed, der skal omdannes? Hvilke krav er der til det selskab, der bliver etableret? Hvilke krav er der til omdanneren, og hvilke tekniske betingelser er der til selve omdannelsen?   For ...

Bent Ramskov

5 kursuspoint

Skattefri omstrukturering

På dette bredt favnende kursus beretter underviser Bent Ramskov om nogle af de spændende udfordringer der eksisterer ved skattefri omstrukturering. Dette involverer primært skatteret og selskabsret, og en lang række andre juridiske discipliner, da der er mange aktiver og passiver i forbindelse med de forskellige transaktioner. Dertil kommer også en lang række regnskabsmæssige aspekter og overvejelser.    Kursets fokus er rettet mod de skatteretlige og den selskabsretlige aspekter. Kurse...

Bent Ramskov

7 kursuspoint

DAC6 - grænseoverskridende ordninger

NB: Dette kursus er opdateret til at reflektere den udskudte igangtrædelsesdato for DAC6.Der vil være enkelte steder, hvor den gamle dato nævnes, hvilket dog ikke har nogen effekt for det faktiske indhold. Indberetningspligten starter således d. 1 Januar 2021.  Den 25. juni 2018 vedtog EU direktiv 2018/822/EU, populært kaldet DAC6. Danmark inkorporerede direktivet omkring jul ved lov nr. 1573 af 27. december 2019. Loven skal ses i sammenhæng med bekendtgørelse nr. 1634 af 17. december 2019...

Bent Ramskov

4 kursuspoint

Dødsbobeskatning

Behandlingen af dødsboer sker i princippet efter to forskellige regelsæt. Der er dels et dødsboskifteregelsæt – et regelsæt, der regulerer, hvordan et dødsbo behandles under skifteretten. Dels er der et dødsboskatteretligt regelsæt – et regelsæt, der regulerer de skattemæssige rammer for et dødsbo. På dette kursus behandles de dødsboskatteretlige rammer bl.a. en behandlingsmæssig synsvinkel.  For det første behandles de overordnende sammenhænge mellem de skifteretlige behandlingsformer og ...

Bent Ramskov

6 kursuspoint

Kapitalejerlån

Udlån af midler fra et selskab til en kapitalejer er undergivet forskellige former for retlig regulering. Formålet med kurset er at give et overblik over de rammer, som denne retlige regulering angiver for kapitalejerlån i de forskellige former for lovgivning. For det første gennemgås den selskabsretlige regulering af kapitalejerlån. Hvornår er et lån lovligt, og hvornår er det ulovligt. Hvad er konsekvenserne ved ulovlighed – hvilken rente kan man kræve, og hvilken straf kan man ifalde? –...

Bent Ramskov

4 kursuspoint