Obligatorisk efteruddannelse til danske advokater og advokatfuldmægtige

Online undervisning er nyt for mange advokater og advokatfuldmægtige, og et af de hyppigste spørgsmål vi får stillet er, om online undervisning er godkendt som obligatorisk efteruddannelse. Ja, e-læring eller tilsvarende IT-baseret undervisning kvalificerer som efteruddannelse, jf. bekendtgørelsen om efteruddannelse af advokater og advokatfuldmægtige (BEK nr. 820 af 25/06/2010), såfremt det faglige niveau og den tidsmæssige udstrækning kan dokumenteres. Se mere om det nedenfor.

Alle medlemmer som har taget kurser hos ADVOkurser.dk, har fået deres kurser godkendt ved en kontrol. Hos ADVOkurser.dk holder vi os ajour med de seneste regler på området, så du kan roligt tage din efteruddannelse online.

Krav til online undervisning

Siden 1. januar 2008 er advokater og advokatfuldmægtige forpligtet til at deltage i mindst 54 lektioners løbende efteruddannelse af betydning for advokaterhvervet inden for perioder på tre år, jf. retsplejelovens § 126, stk. 5.

Interaktivitet: Interaktivitet kan variere afhængig af formatet og vil bero på en samlet vurdering. Forhold der kan indgå i den samlede vurdering, kan eksempelvis være:

  • At deltageren har været logget ind på websiden, applikationen eller lignende
  • Hvor på websiden, applikationen eller lignende deltageren har befundet sig
  • Hvor længe deltageren har været aktiv på websiden, applikationen eller lignende
  • Adgang til at spørge underviseren, eksempelvis via en chat-funktion
  • At deltageren viser at have forstået undervisningsmaterialet
  • At deltageren har registreret koder, hvis antal ikke er kendt i forvejen, og som alene kan tilvejebringes ved at behandle hele undervisningsmaterialet

Dog kan kravene til interaktivitet variere, afhængigt af elearningsforløbets format. Vores kurser er at sidestille som et webinar eller podcast (jf. eksempel 1 og 2 i Advokatsamfundets vejledning om obligatorisk efteruddannelse), og bør derfor ikke overholde sidste punkt. Vi gemmer og logger alle ovenstående punkter, herunder kursusbeviserne til dokumentation over for Advokatrådet. Du har altid mulighed for at stille spørgsmål til underviseren. Efter samtlige kurser vil du skulle gennemføre en lille quiz, som kvalitetssikre forståelsen udfra kursets læremål og materiale.

Vi har desuden haft lejlighed til at præsentere og gennemgå enkelte kurser og kontrolsystemer over for Advokatsamfundet, som led i den løbende dialog mellem samfundet og kursusudbyderne.Krav til indhold

Ifølge bekendtgørelsen om efteruddannelse kan følgende aktiviteter, betragtes som pointgivende efteruddannelse:

  • ”Efteruddannelse af betydning for advokaterhvervet” (§ 2) - undervisning, der enten er af generel betydning for udøvelsen af advokaterhvervet, eller - undervisning, som har konkret betydning for den pågældende advokatfuldmægtiges eller advokats varetagelse af arbejdsopgaverne
  • ”Undervisningsvirksomhed” (§ 5)
  • ”Forfattervirksomhed” (§6)
  • ”Frivillig rådgivning i advokatvagter og på retshjælpskontorer, som ydes af advokatfuldmægtige, uden disse modtager vederlag for rådgivningen” (§ 6 a)

Udover ovenstående punkter, skal et givent kursus have en positiv virkning på varetagelsen af klienternes sager og/eller advokatens eller advokatfuldmægtiges rolle i retssamfundet.

Det omfatter alle de klassiske juridiske efteruddannelseskurser målrettet jurister, herudover længerevarende uddannelse, såsom uddannelserne til voldgiftsdommer, mediator, eller bestyrelsesmedlem og bestyrelseskurser, samt engelsk for jurister, kurser inden for corporate social responsibility, advokat-ret, advokat-etik m.fl.

Kurser som ikke falder ind under ovenstående, kan stadig godkendes som pointgivende kurser, hvis det pågældende kursus har konkret betydning for den pågældende advokat eller advokatfuldmægtiges arbejde. Kurset skal med andre ord bygge på et konkret relevanskrav, og skal kunne bidrage til at højne den pågældende advokats eller advokatfuldmægtiges ydelse til klienten.

Hos ADVOkurser.dk udbyder vi også kurser, som ikke falder ind under den obligatoriske efteruddannelse, men som vi mener, vil øge kvaliteten af alle advokater, advokatfuldmægtiges og juristers arbejde. Dette skyldes netop kravet til indholdet. Disse kurser er noteret til ”0-point” som f.eks. Fremtidens ledelse og forandringsledelse målrettet advokater. Vi ønsker blot, at advokater skal kunne dygtiggøre sig hele arbejdslivet.

PC-kurser, salgskurser, personlig udvikling og ledelseskurser, vil som udgangspunkt ikke kunne accepteres som pointgivende kurser, medmindre det kan sandsynliggøres, at kurset kan bruges i den rådgivning, der leveres til klienten. Dette gælder f.eks. ved en gennemgang af UfR, Karnov, Digital Tinglysning, og legalTech-løsninger, som alle kan anses at have relevans for den pågældende advokat eller advokatfuldmægtiges opgavevaretagelse.Beregning af lektioner

Vi medregner den tid undervisningsmaterialet præsenteres mundtlig på video. Til alle kurser medfølger en test, som svarer til én efteruddannelses lektion. Testen består af 10-20 spørgsmål og er udarbejdet af underviseren.

Du kan altid få et overblik over dine gennemførte kurser via din profil under Mine kurser på ADVOkurser.dk. Husk at der findes enkelte undtagelser til behovet for at gennemføre 54 lektioners efteruddannelse, som f.eks. under barsel, læs mere om det her.Ingen forhåndsgodkendelse

Advokatrådets sekretariat forhåndsgodkender ingen påtænkte eller udførte efteruddannelsesaktiviteter. Det gælder for samtlige udbydere af tilstedeværelseskurser, såvel som e-læringskurser. Advokatrådet henviser blot til bekendtgørelsen.

Hos ADVOkurser.dk har vi nøje fulgt bekendtgørelsens retningslinjer, såvel generelt som specifikt for e-læring.