Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2016-12-09
Ajour d. 2020-02-01

Håndtering af tvister med SKAT

3 kursuspoint i Procesret, procedure og strafferet, Skat og moms

 -  12 anmeldelser

Formålet med kurset er, at kursusdeltagerne efterfølgende er bedre i stand til at håndtere tvister med SKAT. Kurset vil grundlæggende anskue problemstillingerne med praktikerens øjne.

Kurset vil gennemgå følgende områder:

  • Håndtering af henvendelser fra SKAT
  • Den nye klagestruktur - gældende fra 1. januar 2014
  • Domstolsprøvelse inden for skatteretten
  • Føre proces - relevante overvejelser
  • Muligheder for at fortryde dispositioner

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Håndtering af henvendelser fra SKAT

I praksis gælder det om at undgå tvister med SKAT, og hvis de opstår, at man opnår det bedst mulige resultat. Udfaldet af en dialog og en eventuel tvist med SKAT er meget afhængig af, hvordan dette håndteres, herunder særligt hvilke oplysninger, man starter med at give til SKAT. Det gennemgås, hvordan man i praksis bør agere, når man får henvendelser fra SKAT, herunder særligt hvad man er pligtig til at informere SKAT om.
32 minutter

2.  Den nye klagestruktur

Der er en overordnet gennemgang af den ”nye” klagestruktur inden for SKAT, som trådte i kraft med virkning fra den 1. januar 2014. Der er en nærmere gennemgang af kompetencefordelingen mellem Skatteankestyrelsen, ankenævnene og Landsskatteretten. Der er tillige en gennemgang af gældende regler vedrørende klager over SKATs afgørelser, herunder hvem sådanne klager skal indgives til, fristen for at indgive sådanne klager samt kravene til udformningen af sådanne klager. Endelig er der en gennemgang af SKATs mulighed for at gøre brug af remonstration (genvurdering), som er blevet væsentligt udvidet med lovændringen og efterfølgende ved lov nr. 1500 af 23.12.2014.
13 minutter

3.  Domstolsprøvelse inden for skatteretten

Der er en overordnet gennemgang af de grundlæggende retsprincipper, der gælder for domstolsprøvelse inden for skatteretten. Det gennemgås i den forbindelse, at domstolsprøvelsen grundlæggende er rettet mod mulige retlige mangler contra selve skønnet, således at der reelt er tale om en prøvelse af, om forvaltningsakten er ugyldig. Det omtales i hvilket omfang, at udnyttelse af administrativ rekurs er en procesforudsætning for domstolsprøvelse, samt hvilken søgsmålsfrist, der gælder. Der er tillige en gennemgang af, hvornår en skattesag skal afgøres af landsretten som første instans.
14 minutter

4.  Føre proces - relevante overvejelser

Det er en nærmere gennemgang af de overvejelser, der typisk er relevante, når man skal afgøre, om man skal søge at anfægte en given afgørelse fra skattemyndighederne. I den forbindelse belyses følgende forhold: 1. Vurdere vindermulighederne og fastlægge strategi 2. Føre proces, selvom sagen ikke kan vindes? 3. Hvor skal ”slaget slås? 4. Bevis i skattesager – langt hovedparten af skattesager handler reelt om dette 5. Procesøkonomi – omkostningsgodtgørelse 6. Henstand eller betale skat 7. Afvente afgørelse i tilsvarende sag 8. Menneskelige hensyn/omkostninger I forhold til spørgsmålene om bevis i skattesager og omkostningsgodtgørelse er der alene en helt overordnet gennemgang da der er særskilte kurser om disse to emner.
ca. en time

5.  Mulighed for at fortryde dispositioner

Der er en helt overordnet gennemgang af mulighederne for omgørelse, betalingskorrektion og selvangivelsesomvalg hvilket kan være relevant i tilfælde, hvor man ikke ønsker en tvist med SKAT, eller hvis man har tabt tvisten med SKAT. Der er i den forbindelse tillige en helt overordnet gennemgang af reglerne om skatteforbehold samt en helt overordnet gennemgang af mulighederne for at forebygge skattesager, herunder reglerne for bindende svar. Som anført er alene tale om en helt overordnet gennemgang da der er et særskilt kursus om dette emne.
6 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Torben Bagge

Torben Bagge

Advokat (H) og Partner hos TVC advokater

Torben Bagge er advokat (H), partner i TVC Advokatfirma, bestyrelsesformand og leder af firmaets skatteafdeling, som p.t. består af mere end 20 specialiserede jurister inden for skatte- og afgiftsret. Han blev uddannet advokat i 1998. Torben bistår virksomheder, privatpersoner og professionelle rådgivere med førelsen af skatte-, moms- og afgiftssager i det administrative klagesystem og ved domstolene. Herudover har han bred erfaring med rådgivning vedrørende en lang række skatte- og afgiftsmæssige problemstillinger. Torben er herudover forfatter til en lang række artikler om skatteret, primært offentliggjort i TfS og Revision & Regnskab. Han er desuden tilknyttet Aarhus Universitet som ekstern lektor i skatteret og offentlig ret, ligesom han er fast underviser på Master i SKAT. Endvidere er Torben medlem af bestyrelsen for Danmarks Skatteadvokater samt hyppigt anvendt som skatteekspert i medierne.